Návštěvní a provozní řád hradu Helfštýn

ČLÁNEK 1. Otevírací doba

2. 3. – 31. 3. 2024 | otevřeno pouze o víkendech | 9 – 16 hodin

1. 4. – 30. 4. 2024 | denně kromě pondělí | 9 – 17 hodin

1. 5. – 31. 8. 2024 | denně kromě pondělí | 9 – 18 hodin
(1. a 8. 5. otevřeno) 9 – 18 hodin

1. 9. – 31. 10. 2024 | denně kromě pondělí | 9 – 17 hodin (v pondělí 28. 10. otevřeno)

2. 11. – 24. 11. 2024 | otevřeno pouze o víkendech | 9 – 16 hodin

O státních svátcích napříč návštěvnickou sezónou (březen-listopad) má hrad otevřeno.

V roce 2025 bude hrad výjimečně otevřen v sobotu 4. 1., od 8 do 15 hodin. V tento den probíhá tradiční akce Výstup na hrad Helfštýn. Jednotné vstupné 50 Kč.

Prohlídka s průvodcem od 2. 4. do 31. 10. ve skupině min. 5 osob každou celou hodinu ze stanoviště u kaštanu na II. nádvoří. Poslední prohlídka hodinu a půl před zavírací dobou hradu. Poslední vstup do hradu půl hodiny před zavírací dobou. Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí. Během státních svátků i Mezinárodních dní památek a muzeí (18. 4. a 18. 5.) bude otevřeno.

ČLÁNEK 2. Vstupné

Prohlídkový okruh zahrnuje první až čtvrté nádvoří, galerii, vyhlídkovou věž, expozici uměleckého kovářství, historické mincovny, expozici archeologie a nově zpřístupněné palácové torzo.
Březen a listopad: dospělí 80 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma.
Duben až říjen: dospělí 150 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 Kč, děti do 6 let zdarma.

 

Zdarma

 • děti do 6 let, učitelé jako doprovod školních výletů, držitelé průkazu ZTP
 • pracovníci správy objektů a památkové péče na základě předložené
 • průkazky, průkazky AMG,  ICOMOS a ZMS
 • pro držitele průkazu ZTP/P poskytujeme vstup zdarma plus slevu 50% jedné osobě doprovodu

 

Slevy poskytujeme pouze po předložení patřičných průkazek. Samostatné  vstupné u vybraných akcí je uvedeno v textu kalendáře. Poslední prohlídka s průvodcem je vždy hodinu a půl před uzavřením hradu.

V měsíci březnu  lze objekt zpřístupnit pro předem ohlášené hromadné výpravy (nad 30 osob) i ve všední dny.

Polední přestávka je v hlavní sezóně (1.5. – 31.8.) od  12.15  do 12.45 hodin.

V pondělí a v den následujícím po dni pracovního klidu a státního svátku  není objekt přístupný.

Prohlídka objektu trvá přibližně 50 minut. Poslední prohlídka se zahajuje hodinu a půl před ukončením návštěvní doby. Poslední vstup do hradu je umožněn nejpozději půl hodiny před ukončením otevírací doby.

 

Příplatek

 • ve výši 20,- Kč se uplatňuje pro návštěvníky provedené mimořádně v době polední přestávky
 • v poslední půlhodině před uzavřením hradu v případě vstupu do expozic
 • v období sezóny, avšak mimo pracovní dobu
 • ve výši 10,- Kč za vstup na Širokou hradbu s průvodcem
 • u mimořádných hromadných návštěv mimo sezónu, které povoluje ředitelství Muzea Komenského, se uplatní příplatek ve výši 10,- Kč
 • účastníci večírků, svateb a dalších oslav, kteří nemají zájem o prohlídku hradu a expozic, mají povinnost zaplatit za užívání prostor hradu, a to ve výši 10,- Kč za osobu bez ohledu na věk
 • v případě, že si návštěvník vyžádá vstup do hradu půl hodiny před uzavřením objektu, bude pokladním upozorněn, že již nemůže navštívit horní část hradu za 3. bránou, ani výstavní sál na 2. hradním nádvoří. Pokud návštěvník trvá na vstupu např. z důvodu navštívení restaurace, musí zaplatit vstupné ovšem o 10,- Kč nižší, než je plnohodnotná sazba pro daný věk
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku označenou datem. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji předložit.
Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.
V případě hromadné návštěvy lze na požádání platit fakturou.
Na požádání zákazníka bude vydán paragon za zboží v hodnotě vyšší než 20,-Kč.

 

ČLÁNEK 3. Prohlídka kulturní památky

Prohlídka areálu hradu se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu minimálně 5 návštěvníků, maximální počet je 50 osob. Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u pokladny nebo na jiném vhodném místě. Výjimky z výše uvedených pravidel povoluje vedoucí správy památkového objektu.
Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu, pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo přednostního provedení po hradě.
Na stanovené prohlídkové trase je povolena prohlídka ve skupině s průvodcem a návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce.
Do výstavních prostor v interiéru  (expozice, výstavní sál) mají děti ve věku do 6 let povolen vstup jen v doprovodu dospělých.
V případě pořádání rozsáhlejších kulturních akcí (např. Hefaiston, Helfštýnská pouť, Festival vojenské historie atp.) jsou prohlídky hradu s průvodcem zrušeny.

ČLÁNEK 4. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při  neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti  návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného, jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů zakázán.
Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, jiný státní a soukromý majetek v areálu objektu.
 
Zejména je zakázáno:
 1. dotýkat se vystavených předmětů
 2. psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 3. při výkladu průvodce opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od prováděné skupiny
 4. rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce, probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 5. jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, cigaretami apod., manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 6. vstupovat na zakázaná místa (chození po hradbách apod.)
 7. jezdit vozidly (mimo zásobování a viditelně označené výjimky)
 8. jezdit jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 9. nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
 10. jinak narušovat klid a pořádek
 11. v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno, pokud není tabulkou vyznačen zákaz fotografování.
Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě žádosti Muzeum  Komenského v Přerově, p. o., Horní nám. 7, 750 02, Přerov
Za ztrátu odložených předmětů (fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenese správa hradu odpovědnost.

ČLÁNEK 5. Závěrečná ustanovení

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v pokladně nebo v kanceláři objektu. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na organizaci, která spravuje objekt: Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7, 750 02 Přerov, telefon: 581 215 052, e-mail: info@prerovmuzeum.cz.